Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken
Torsdag d. 11. april 2013 på Glamsbjerg hotel

 1. Valg af dirigent
  Lennart (nr. 67) blev valgt uden modkandidater.

 2. Formandens beretning
  Perioden startede med at vores ekstraordinære generalforsamling vedr. Vedtægtsændring blev udsat pga. Peters død. Bestyrelsen vurderede, at der var gode grunde til en revision. End del forslag til ændring blev vedtaget, mens andre blev forkastet fx én stemme pr. hustand, indkomne forslag senest 8 dage før Generalforsamlingen.

  Grundet vores tidligere formands svindel med Lions Clubs midler, blev der i foreningen taget initiativ til at gennemgå regnskaberne for den periode hvor Peter havde være i bestyrelsen. Det var med stor beklagelse at det blev fundet, at Peter i to tilfælde havde hævet beløb på foreningens konto; men de blev dog inden årets udgang tilbageført. Der var således ikke tale om tyveri, men at han havde brugt kassen som en form for kassekredit. Nye procedurer er indført, så den slags i fremtiden forhåbentlig undgås.

  Vores ny kasserer viste, at han har evner som inkassator, så vi nu ikke længere har restancer af kontingent fra de foregående år. Tak til Ole for inkassatorarbejdet. 

  Der har været ønske fra en lille gruppe af foreningens medlemmer (nr. 2-14) om tilskud til deres vedligeholdelse af grønne areal ud til stamvejen. Det er dog bestyrelsens holdning at udgifter med  vedligeholdelsen, påhviler husstandene udfor græsset selv at afholde – ens for alle. 

  Foreningen tog i løbet af året kontakt til kommunens folk for i fællesskab, at inspicerer de grønne arealer og for at fastslå ansvarsfordelingen mellem kommunen og foreningen i forbindelse med vedligeholdelse af de grønne arealer. Vi havde en god dialog med Hanne Pedersen fra vej og trafik fik, som var enig med bestyrelsen i, at vedligeholdelsen af arealerne ikke var ok., og hun ville følge op på det. Kantstenene langs stamvejen blev gjort rent, men afkantningen af græsset langs fortovet påhviler matriklen udfor. Endvidere blev det aftalt at niveauet for kommunens vedligeholdelse skulle forbedres betydeligt og at dette ville ske. Årsagen til kommunens manglende indsats skyldes tilsyneladende organiseringsvanskeligheder mellem de enkelte afdelinger/enheder. Vi kommer dog nok til stadig at holde dem til ilden.

  Træfældning i vænge 4 og 5 foregik i vinterkulde (en kold weekend). Der var god opbakning og det fældede træ blev fordelt mellem de aktive beboere. Bestyrelsen vil gerne udjævne græsrabatten før der plantes nyt. Planen er at beplantningen pågår i vænge 5 2013 og 4 i 2014.
 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2012.
 4. Indtægter

  2012

  2011

  Kontingent

  21.000

  13.600,00

  Restancer 2010 og 2011

  1.600

   

  Gebyrer

  300

  425

  For meget indbetalt kontingent

  100

  75

  Udlejning telt

  400

   

  Renter

  1,75

  10,77

  I alt

  23.401,75

  14.110,77

   

   

   

  Udgifter

  2012

  2011

  Generalforsamlinger ord. + ekstra

  5.241

  1.710,00

  Anlægsgartner træstubbe

  4.262,50

  0

  Vin til næstformand 80 år

  151

  0

  Krans og blomster

  760

  0

  Forplejning ifbm. oprydning

  0

  271,8

  Blomster til nye beboere

  0

  159

  Tilbagebetalt for meget kontingent

  175

  0

  Kontorhold

  50

  78

  Telt - plastkasser

  238,5

  0

  I alt

  10.878,00

  2.218,80

   

   

   

  Årets resultat

  12.523,75

  11.891,97

   

   

   

   

   

   

  Balance

  2012

  2011

  Aktiver

   

   

  Danske Bank

  52031,41

  38.983,16

  Kassebeholdningen

  655,5

  1.180,25

  Tilgodehavende kontingent

   

  1.925,00

  I alt

  52.686,91

  42.088,41

   

   

   

  Passiver

   

   

  Egenkapital 01.01.2012

  40.163,16

  30.196,44

  Årets resultat

  12.523,75

  11.891,97

  Egenkapital 31-12-2012

  52.686,91

  42.088,41

   

 5. Valg af 3 best.medlemmer
  Genvalg til Ole Fischer (nr. 51), Johnny Hansen (nr. 5) og Ulrik Petersen (nr. 78).
 6. Valg af bestyrelsessuppleant
  Birthe Hansen (nr. 5) valgt uden modkandidat.

 7. Valg af revisor og suppleant for denne
  Henning Axelsen (nr. 71) og suppl. Torben Nielsen (nr. 69) blev begge valgt uden modkandidat.

 8. Eventuelt
  • Torben (nr. 69) ønskede at kende procedurerene for iværksættelse af snerydning. Typiske fremgangsmåde er, at vængerepræsentanterne orienterer formanden om evt. behov for snerydning.
  • Dennis (nr. 63) ønskede at vide om der er planer for omfanget af nye træer i vængerne og især afstanden mellem dem. Bestyrelsen kunne informere om, at der endnu ikke var fastlagt noget, men at det nok ville blive besluttet i samarbejde med den gartner, der skal forestå beplantningen. Endvidere blev muligheden for at beboerne i vænget kunne deltage i udvælgelsen af nye træer (der påtænkes søjletjørn, søjle Eg).
  • Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på afhøvling af rabat i vænge 4 og 5, hvor de nye træer skal stå. Årsagen til dette er muligt skyldes at beboernes deltagelse i træfældningen betød en større besparelse på den endelige afregning.