Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2014

Dato: Tirsdag d. 15. april 2014
Sted: Glamsbjerg Hotel

 

 1. Valg af dirigent
  Morten Kjærhus blev valgt.

 2. Formandens beretning
  Vi har fået plantet nye træer og afrettet de værste steder i rabatterne i vænger 4 og 5, og så har vi fået sat nabohjælpskilt op.
  Ole har holdt kommunen i ørene, så de kommer og vedligeholder vores grønne områder.

 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2013. (Se bilag)
  Regnskabet er kendetegnet ved træfældning og beplantning i vænge 4 og 5.
  Det var beregnet til, at udgifterne og arbejdet skulle fordeles over 2 år, men der var økonomi til at gøre det på ét år i stedet. Dette selvom bestyrelsen har afsat et beløb, som skal bruges i tilfælde af kraftigt snefald, hvor det vil være nødvendigt, at betale for at få ryddet vængerne.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Valg af 2 best.medlemmer
  På valg:  Jean-Paul Peronard (nr. 61) og John Andersen (nr. 27), hvor ingen af de to ønsker at modtage genvalg.
  Morten Kjærhus i nr. 25 og Henrik Vestergaard i nr. 30 stillede op og blev valgt.
 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg: Birte Hansen, nr. 5  blev genvalgt med bemærkning om, at det er sidste år hun ønsker at være med.
 6. Valg af revisor  og suppleant for denne
  På valg: Henning Axelsen (nr. 71) og suppl. Torben Nielsen (nr. 69).
  Begge kandidater genopstillede og blev valgt.
 7. Eventuelt.
  Kommunen har renset ud i buskadset mod Stensgårdsvej. Spørgsmålet lyder på om de fortsætter og rydder lige så fint op på stien langs resten af Glenshøjparken. Ole mener ikke, at de vil fortsætte arbejdet.