Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Dato: Tirsdag d. 21. april 2015
Sted: Glamsbjerg Hotel

 1. Valg af dirigent
  Ulrik Petersen (nr. 78) blev valgt.


 2. Formandens beretning
  Bestyrelsen har i løbet af året fortsat arbejdet med at udskifte og vedligeholde træerne i vængerne.
  Vænge 3 er der blevet beskåret, og i vænge 1 er alle træerne blevet skiftet efter en del lagde sig ned under sidste storm.

  Der er blevet undersøgt om det er muligt at etablere legeplads på vores store grønne område ved stamvejen, men dette blev ikke vurderet som muligt pga. sikkerhedsmæssigekrav til legepladsen samt forsikring af denne.

  Buskads på det grønne område i vænge 2 har beboerne længe ønsket fjernet, og dette har kommunen nu taget ansvaret for. De vil fjerne det, men det vides endnu ikke, hvornår det bliver gjort.

  Generelt er kommunen samarbejdsvillige når vi tager fat i dem, men Ole Fischer opfordrer til at kommunen fortsat holdes op på det.

  På spørgsmål om hvad bestyrelsen planlægger i det kommende år, kunne formanden berette, at der endnu ikke er sat mål for 2015.

  Formanden takkede Ole, Johnny og Birte, der har valgt ikke at genopstille til hhv. bestyrelse og supplenat, for deres indsats i bestyrelsen.


 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet
  Årsregnskabet for 2014 kan ses her: Regnskab_2014.pdf

  Der er ingen restancer fra 2013.

  Arbejdsskadeforsikring, som blev tegnet i forbindelse med udskiftning af træerne i vænge 4 og 5, hvor beboerne tog aktiv del i arbejdet, er blev opsagt og det indbetalte beløb blev returneret.

  Gartneren, der har ordnet vejtræer i vænge 1, havde ikke fremsendt en faktura på arbejdet inden årets afslutning, hvorfor dette ikke figurerer i regnskabet. Denne faktura er efterfølgende kommet og lyder på ca. kr. 13.000,- og vil indgå i regnskabet for 2015.


 4. Valg af 3 best.medlemmer
  På valg:
  - Johnny Hansen (nr. 5) - genopstiller ikke
  - Ole Fischer (nr. 51) – genopstiller ikke
  - Ulrik Petersen (nr. 78) – Genopstiller

  Flg. blev valgt:
  - Jakob Sestrup Lundgaard (nr. 72)
  - Matthies Larsen (nr. 36)
  - Ulrik Petersen (nr. 78).


 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  - Birte Hansen (5) – Genopstiller ikke.

  Flg. blev valgt:
  - Christina Kjærhus (nr. 25) blev valgt.


 6. Valg af revisor og suppleant for denne
  På valg:
  - Revisor: Henning Axelsen (nr. 71) - genopstiller
  - Suppleant: Torben Nielsen (nr. 69) – genopstiller

  Begge blev valgt uden modkandidater.


 7. Eventuelt
  Der er nogle beboere i vænge 1, der gerne vil have skrældet noget af græsrabatterne, ligesom det blev gjort i vænge 4 og 5. Dette vil bestyrelsen tage til efterretning.

  Der er kommet 3 nye beboere i den lille beboerforening, som ikke har fået blomster. Det findes der en løsning på.

  Ole Fischer foreslog, at fremtidig frist for kontingentindbetaling sættes til 1. april, så alle indbetalinger ikke sker lige op til generalforsamlingen.