Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 20.00 på Glamsbjerg Hotel

 1. Valg af dirigent
  Morten Kjærhus blev valgt.

 2. Formandens beretning
  Bestyrelsen har haft fokus på konsolidering efter flere investeringsår.

  Der er blevet arbejdet på, at få kommunen til at løse flere opgaver, hvor det bl.a. er lykkedes, at få sat skraldespande op til hundeefterladenskaber på stien mod industriområdet.

  Derudover har kommunen påbegyndt fjernelse af brombærkrat i vænge 2, men har ikke færdiggjort det, da der stadig mangler græs.

  Det har været oppe at vende i bestyrelsen, at man fremadrettet vil involvere det grønne område, og skabe noget socialt, som der tidligere har været.

 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet
  Årets resultat viser et underskud, hvilket skyldes sidste afregning i forbindelse med udskiftning af vejtræer fra 2014, først er kommet til os i 2015. Det drejer sig om ca. 13.000 kr. Herudover har vi fået lavet vedligeholdelse på vejtræerne primært i vænge 1, men også træerne i vængerne 2 og 3 er gået efter. Det kostede ca. 14.000 kr.

  Der er p.t. én husstand, der ikke har betalt for 2015. Beboeren er afgået ved døden, og huset er til salg. Der har ikke været reaktioner på vores henvendelser fra boet.

  Regnskabet kan læses her: Se bilag.

 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  - Henrik Vestergaard (nr. 30) – Genopstiller
  - Morten Kjærhus (tidl. nr. 25) – Genopstiller ikke

  Flg. blev valgt:
  - Henrik Vestergaard (nr. 30)
  - Torben Bang Andersen (nr. 24)

 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  - Christina Kjærhus (tidl. nr. 25) – Genopstiller ikke

  Flg. blev valgt:
  - Martin Nielsen (nr. 74)

 6. Valg af revisor  og suppleant for denne
  På valg: 
  - Henning Axelsen (nr. 71) - genopstiller
  - Suppleant Torben Nielsen (nr. 69) - genopstiller

  Begge blev valgt uden modkandidater.

 7. Eventuelt.
  Ole Fischer synes at manglende kommunikation er et problem. Ole opfordrer til at sende mails ud inden der indkaldes til bestyrelsesmøder, så beboere kan komme med input til møderne. Dette tager bestyrelsen til efterretning.

  Ole Fischer spurgte ind til om reglerne for foreningens partytelt, og hvorvidt det kan lejes ud til andre end foreningens medlemmer.
  Der er p.t. ikke nogle regler på området, men bestyrelsen har arbejdet med, at teltet fremadrettet kun skal kunne lejes af beboere i foreningen.

  Der blev spurgt ind til årets planlagte udgifter, og her har bestyrelsen p.t. talt om at der skal holdes et socialt arrangement evt. en vejfest. Derudover skal der være penge til snerydning i vængerne, hvis dette skulle blive nødvendigt, da vængerne står meget langt nede på kommunens prioriteringsliste.

  Beboere i vænge 4 længst oppe mod industriområdet oplever gener fra Meldgaards hal, der ligger ved siden af genbrugspladsen. Det larmer meget, når de tømmer glascontainere, ligesom lastbilernebakalarmer generer. Beboerne har været i dialog med kommunen, og de har indskærpet overfor Meldgaard at grænseværdierne for støj skal overholdes.
  Der blev opfordret til at grundejerforeningen tager henvendelse til kommunen, da dette måske kan veje lidt tungere, end enkelte beboeres henvendelser.