Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2011

Afholdt på Glamsbjerg Hotel d. 26. April 2011, kl. 19:00-21:00


1. Valg af Dirigent
Ole (nr. 51)
blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere at formalia omkring
generalforsamlingen var i orden.

2. Formandens beretning:
I forgangne år er der ikke sket det helt store.
Vi har måtte gøre brug af gartner for at beskære træer, der hang for meget ud over vejen.
Vi har gjort brug af Jørgen (avisbud) for at slå græsset ved stamvejen – når der gik for lang tid imellem at kommunen gjorde det.
Vinteren i dec gjorde at jeg i dagene kort før jul fik en lokal håndværker til at rydde vængerne for sne 2 dage efter hinanden– det hjalp og vi klarede os igennem vinteren uden yderlig ekstra snerydning af egen lomme. Hvis vi i fremtiden kan nøjes med sådan et par dage snerydning, så er det også til at overse. En udgift på som man kan se i regnskabet på ca. 3700 kr.
Vi har indkøbt et nyt party-telt og der er i forbindelse med indkaldelse til denne generalforsamling udsendt særskilt information om leje/lån af dette telt. Det ligger i depot hos formanden.

Sidste forår var der henvendelse fra beboer vedr. fældning af træer i bæltet mellem Glenshøjparken og Søndermarken.
Det er et læbælte under kommunen, og jeg kan gav oplysningerne videre til kommunens grønt/vej-afdeling.
De var ikke indforstået med fældningen, men ville umiddelbart ikke gøre mere ved den sag, idet de selv havde planlagt at ville tynde ud i bæltet. (det er så sket nu med stor hånd/sav kan man se).
Jeg har netop i den anledning talt med kommunens ”grønt-dame” Hanne Pedersen, der står for dette. Hun siger, at der vil blive ryddet op i området af kommunens samarbejdspartner (alt skal hugges til flis og til forbrænding, derfor må det gerne ligge og tørre lidt).

Nu hvor vi snakker om læbælter, så har jeg efter flere anmodninger, flere gange rykket kommunen for at tynde ud i læbæltet op imod Fredensvej (industrikvarteret). De forrige år undskyldte man sig med at der var for meget vinter og derfor ikke havde haft tid.
Jeg troede heller ikke, at man ville nå det i år, men pludselig kom der nogle gevaldige store skovmaskiner og gik i gang. Man havde forud afmærket nogle træer langs stien, som skulle fældes.
Maskinerne fældede nogle træer og de blev straks gjort til flis, nogle vil måske sige for lidt og måske forkerte træer, men der blev da fældet og lidt åbent nogle steder.
Straks værre er det (udfor mig selv) i det lidt bredere læbælte mod genbrugspladsen. Her kørte man ind midt i bæltet og fældede et ca. 5 meter bredt ”brandbælte”, indtil jeg gik ud og stoppede det. Da var skaden sket i stor stil og det ser forfærdeligt ud.

Jeg har talt med kommunens ”Grønt-dame” og vi skal mødes på tirsdag d. 3. maj og vurdere, hvad vi gør/kan gøre.
Jeg har samtidigt aftalt med hende, at vi i Glenshøjparken gerne rydder op efter kommunens skovning mod at kommunen stiller flismaskine til rådighed. Det vil hun gerne være med til, så der bliver her i den nærmeste fremtid (1-2 uger) indkaldt til oprydningshold, hvor vil beskære/saver og fjerner dødt i bæltet mod Fredensvej. Alt vil så blive lagt på de grønne vængearealer og så fjernet af kommunen.

Vængerne har jeg her indenfor de sidste par dage kort været igennem for at vurdere, hvad der skal gøres i
fremtiden. Nu vil vi lige vente på klar melding fra fjernvarmen, om hvad de har gang i.

Men umiddelbart er situationen den:
Vænge 1: 2 døde vejtræer udfor nr. 16 og derudover mangler der 2 træer udfor nr. 5.
Vænge 2: l enkelt ellers nyplantet (2009) træ ser dårlig ud. Uvis om det kommer sig.
Vænge 3: Ser fin ud – dog 2 træer af anden art plantet midt i rækken blandt dem, men det kan der leves med.
Vænge 4: Det første stykke er med meget store træer, men eller ok, Nogle mener for store, andre mener meget kønne.
Det sidste stykke (op imod mig selv) har meget dårlige træer – 13 i alt – som bør udskiftes med nye måske 8-10 stk.
Vænge 5: Det første stykke med store træer- umiddelbart ok. Det sidste stykke med meget dårlige træer – 9 i alt – som bør udskiftes med nye 8 træer.

Rækkefølgen vil umiddelbart blive først vænge 5, 4 og så 1. Jeg har en ide om at vi selv fælder træerne og får dem kørt væk/savet op. Bestiller en mand med stubfræser og så bestiller en gartner til at plante nye træer.
På den måde vil der være penge hertil, hvis vi tager et vænge pr. år.

Jeg ved ikke om der er mere. Måske lidt om de mange kontingent-restancer fra sidste år.
Det er for mange, men det er nok også lidt vores fejl i Bestyrelsen, at vi ikke har fulgt op herpå straks. Det vil kassereren nok komme lidt ind på.

Beretningen afledte følgende spørgsmål:
Spg.: Bør manglende træer og buske der synligt mangler på stier og i vænger ikke plantes før man tager de store omplantninger?
Svar: Som udgangspunkt er det bestyrelsen som prioriterer, men vil hurtigst muligt tage en tur rundt i Glenshøjparken for t tjekke evt. manglende beplantningen mht. evt. udbedringer.

Spg.: Hvordan tages  beslutning om hvor og hvad der skal plantes om?
Svar: Princippet er harmoni ellers gartner og bestyrelsen i fællesskab.

Spg.: Der enkelte hække og buske trænger til klipning, da det genere fodgængere på fortovet.
Svar: Bestyrelse vil undersøge problemet nærmere.

Spg.: Er det muligt at få klare linjer (bedre kommunikation) fra kommunen, fx græsslåning.
Svar: Formanden vil tage en snak med ansvarlig i kommunen for at få større forudsigelighed, fx hvilke datoer/uger foregår græsslåning.

Spg.: Kan man sikre snerydning helt til indkørsel.
Svar: Naturligvis. Bestyrelsen er bekendt med at en enkelt husejer ikke fik den forventede snerydning.

Spg.: Hvorfor ikke købe en bundramme til pavillon-teltet.
Svar: Det vil bestyrelsen overveje.

3. Årsregnskab for 2010

Indtægter
Kontingent 13.600,00
Gebyr 325,00
Renter 3,34
I ALT 13.928,34
Udgifter
Generalforsamling

1.710,00

Anlægsgartner 5.340,63
Havemand til græsslåning 1.000,00
Snerydning 3.698,75
Diverse gebyr bank 25,00
Blomster til nye beboere 0,00
Kontorhold 22,00
Telt 2.895,00
I ALT 14.691,38
Årets resultat -763,04
BALANCEN
Aktiver
Danske Bank 22.754.19
Kassebeholdning 4.517,25
Tilgodehavende kontingent 2.925,00
I ALT 30.196,44
Passiver
Egenkapital 01.01.2010 30.959,48
Årets resultat -763,04
Egenkapital 30.196,44


Der er for mange restancer og det skal der rettes op på.
Problemets omfang for 2010 er til dels bestyrelsens ansvar, da restanceopkrævning kom sent ud. Ikke desto mindre overvejes det om der skal fremsættes forslag om hævelse af gebyret for sen indbetaling.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der blev fremsat forslag om en evt. revidering af vedtægterne. Bestyrelsen påtager sig opgaven med at gennemlæse vedtægterne med henblik på at vedtægterne up to date. Hvis det skønnes nødvendigt at ændre i vedtægterne, vil dette naturligvis blive gjort i overensstemmelse med retningslinjerne i selvsamme vedtægter.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Genvalg til Johnny (nr. 5) og Peter (nr.74).
Ulrik (nr.78) blev valgt til bestyrelsen for vænge tre.
Peter (nr. 23) blev valgt som suppleant.

6. Valg af revisor og suppleant for denne
Der var genvalgt til Henning (nr. 71 og Gunnar (nr. 50) som henholdsvis revisor og suppleant.

7. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår
Bestyrelsen havde foreslået hævelse af kontingentet med 100,- fra 200,- til 300,-. Enkelte af de fremmødte havde indvendinger, som blev hørt og diskuteret. Da der ikke kunne skabes enighed, kom punktet til afstemning, hvor det blev vedtaget med følgende fordeling af stemmer: 8 for forslaget og 2 imod – Forslaget blev dermed vedtaget til i ikrafttrædelse fra 2012.

8. Eventuelt
I forbindelse med det nye ABC-supermarked blev det diskuteret om man kunne gøre noget for at stamvejen ikke blev belastet med varetransport. Bestyrelsen vil tage kontakt til ejerne af ABC for at orienteret om bekymringerne og om at evt. etablere en chikane i svinget, for at holde den tunge trafik væk fra stamvej.

Vi fik som afslutning lidt kaffe, brød, øl og vand. Hyggelig aften, kunne dog godt være lidt flere.

Referent: Jean-Paul de Cros Peronard