Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Torsdag d. 26. april 2012 på Glamsbjerg hotel

1. Valg af dirigent
Ole Fischer (nr. 51) blev valgt uden modkandidater.

2. Formandens beretning
Det er nu næsten præcis et år siden vi sad her sidst, og igen i år må jeg starte med at sige – ”Der er ikke sket det store nyt”.

Vi har vedr. beplantning i vængerne – fået ryddet træerne i det sidste vænge. Vi har en lille flok af bestyrelsen, som med lidt egen motorsav/trailer og kost fik dem ned at lægge. Siden har udefra tilkaldt arbejdskraft i form af gartner foretaget rydning/opgravning af rødderne. Rødderne var her ikke så store, hvorfor det var muligt. alternativt var en gang stubfræsning.

Nu er der så klart til at få plantet nye træer, og vi er i gang med at undersøge hvilke og til hvilken pris. Enige om at det skal være form for søjletræer/mindre træer.  de vil blive plantet/sat en en gang til efteråret. Tilbud på vej fra samme gartner som fjernede rødderne.

For at fortsætte om beplantningen, så vil der også i efteråret blive udskiftet de træer som er gået ud eller som er defekte på den ene eller anden måde i de andre vænger bortset fra vænge 4 (tror jeg det er - der hvor jeg bor).

Vi har i bestyrelsen efter forhøring i vænget besluttet (efter flertals-demokrati), at de meget store træer i vænget skal væk.
Dette – lidt større projekt – vil ske i efteråret/vinteren 2012/13 (efter løvfald). Vores gartner vil komme med et tilbud, hvor han lægger dem ned, hvorefter vi sammen sørger for opskæring og at få grenaffald kørt væk i container eller på anden vis. Der vil være noget brænde som betaling for arbejdet, men det tror jeg der vil være nok til at hjælpe på selve vænget (det har de lovet mig).
Når så træerne er væk, skal der stubfræses og i efteråret 2013 må vi så plante nye træer.

Vi har i vinterens løb ikke haft brug for at betale os for snerydning og jeg mener helt klart at vi skal fortsætte med princippet, at vi bestiller og betaler, når det er strengt nødvendigt. Jeg syntes ikke, at vi skal have en fast aftale med entreprenør af en eller anden slags, det vil være at smide en masse penge ud, når der måske alligevel ikke bliver vinter/sne.

Vi har stadig et party-telt i foreningen, men ingen har i det forgangne år gjort brug af det. Det kan kun opfordres til at benytte det, hvis man skal holde en lidt større havefest. Prisen er stadig kun 100,-kr pr. gang og teltet ligger stadig i min carport/skur.

Vi har stadig lidt problemer med at kradse de årlige kontingenter ind, men vi gør hvad vi kan. Vi må sige, at vi nu lægger rykkergebyr på ved 2. rykker.

Der har været lidt modstand mod at betale fra enkelte i det første vænge, hvor der er den lille stikvej med husene 2-14. De har deres lidt egen forening og de har bla. deres egen havetraktor, som de betaler til og de har slået græsset ud mod stamvejen.
Det er for meget lang tid siden gjort klart – efter forespørgsel fra beboerne til daværende Glamsbjerg kommune – at de ikke kan melde sig ud af Grundejerforeningen Glenshøjparken, og det er ved forespørgsel direkte til planafdelingen i Assens kommune bekræftet, at det kan man ikke.
Jeg har haft lidt kraftige diskussioner med en enkelt beboer på vænget, jeg håber, at det går i orden og at vi ikke skal ind i mere unødig snak/diskussion herom.

Jeg håber, at vi i år kan finde sammen om en enkelt grill-dag, arbejdsdag eller kald det hvad vi nu kan finde på.
Vi har som det fremgår af indkaldelsen lagt op til ændring af vores vedtægter. Ikke noget stort, men kun nogle praktiske ændringer. Det vil vi tage nærmere under punktet.

Vi har nu – specielt tak til Ulrik og Jean Paul – fået mail-boks system til at fungere og hovedparten af beboerne får nu post via mail fra foreningen.
Samtidigt virker vore hjemmeside, som Ulrik løbende holder opdateret.
Så for alle gælder det nu, at I bare kan sende/mail til foreningen og vi kan holde jer opdateret.

Spørgsmål:
Er der penge til at plante træer i både vænge 5 og dem der mangler i de andre vænger?
Svar: Det mente formanden nok at der skulle være.

Spørgsmål:
Hvad er holdningen til at kommunen ikke gør græsset pænt og fejer.
Svar: Kommunen holder kun det som de fejer sne på.

Spørgsmål:
Hvad er status på restancer?
Svar: Der er stadig en del restancer og stadig, også nogle fra tidligere år.

Forslag: Kunne man ikke sende en mail ud, når der har været møde i bestyrelsen.

3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2011.
Indtægter
2011 2010
Kontingenter 13.600,00 13.600,00
Gebyrer 425,00 325,00
For meget indbetalt kontingent 75,00 0,00
Renter 10,77 3,34
I ALT 14.110,77 13.928,34
Udgifter
2011 2010
Generalforsamling 1.710,00 1.710,00
Anlægsgartner 0,00 5.340,63
Havemand til græsslåning 0,00 1.000,00
Snerydning 0,00 3.698,75
Diverse gebyr bank 0,00 25,00
Forplejning ifbm. oprydning 271,80 0,00
Blomster til nye beboere 159,00 0,00
Kontorhold 78,00 22,00
Telt 0,00 2.895,00
I ALT 2.218,80 14.691,38
Årets resultat 11.891,97 -763,04
Balancen
2011 2010
AKTIVER
Danske Bank 38.983,16 22.754,19
Kassebeholdningen 1.180,25 4.517,25
Tilgodehavende kontingent 1.925,00 2.925,00
I ALT 42.088,41 30.196,44
PASSIVER 159,00 0,00
Egenkapital pr. 01.01.2011 30.196,44 30.959,48
Årets resultat 11.891,97 -763,04
EGENKAPITAL 42.088,41 30.196,444. Forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens vedtægter
Det blev oplyst at en endelig vedtagelse af vedtægtsændringer ikke ville kunne finde sted, da 3/4 af foreningens medlemmer ikke var fremmødt jfr. §6. Derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget ændringerne. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningdygtig uanset antallet af fremmødte.
Alle vedtægtsændringer skulle stadig vedtages på denne generalforsamling, for at kunne komme med på den ekstraordinære generalforsamling.
• § 1 blev flg. ændring vedtaget:
"Dens hjemsted er Glamsbjerg, Glamsbjerg kommune, Fyn."
Ændres til: "Dens hjemsted er Glamsbjerg, Assens kommune, Fyn."

• § 3 blev flg. ændring vedtaget med 15 stemmer for og 3 stemmer imod:
"Hvert husnummer råder over højst 2 stemmer."
Ændres til: "Hvert husnummer råder over 1 stemme."

 

• § 4 blev flg. ændring vedtaget:
"Både den tidligere og den nye ejer er forpligtede til at anmelde ejerskifte til foreningens kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens postadresse og matr. nr."
Ændres til: "Både den tidligere og den nye ejer er forpligtede til at anmelde ejerskifte til foreningens kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, emailadresse, bopæl samt parcellens postadresse."

 

• § 6 blev flg. ændringer vedtaget med små formuleringsmæssige korrektioner:
"Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til hvert husnummer. Indkaldelsen sendes til medlemmernes faste adresse."
Ændres til: "Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til hvert husnummer. Indkaldelsen sendes til medlemmernes emailadresse og kun alternativt til deres faste adresse."

"Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være skriftlig og være formanden for bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt revideret årsregnskab udsendes samtidig med indkaldelsen."
Ændres til: "Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være skriftlig og være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Revideret årsregnskab udsendes samtidig med indkaldelsen."

 

"På generalforsamlinger kan der for hvert husnummer højest afgives to stemmer, ved hvilket forstås: Én stemme pr. person ved personligt fremmøde."
Ændres til: "På generalforsamlinger kan der, for hvert husnummer højest afgives 1 stemme, og dette sker ved personligt fremmøde."

Tilføjelse:
Under dagsorden til de ordinære generalforsamlinger blev det foreslået at tilføje: "2. Valg af referent"

"Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller deklaration for udstykningen Glenshøjparken, fordres af mindst ¾ af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningerne vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer."

Ændres til: "Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller deklaration for udstykningen Glenshøjparken, fordres at mindst 10 af foreningens husstande er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningerne vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer."

• § 7 blev flg. ændring vedtaget:
"Kontingent, som betales forud for et år af gangen, skal indbetales til kassereren senest den 1. februar, første gang 1. februar 2003."
Ændres til: "Kontingent, som betales forud for et år af gangen, og opkræves samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Indbetalingen skal være registreret på foreningens konto inden generalforsamlingen for at medlemmet er stemmeberettiget."

• § 9 blev flg. ændring vedtaget med små formuleringsmæssige korrektioner:
"Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring."
Ændres til: "Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne, adresser og emailadresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver ændring af disse oplysninger."

 

• § 10 blev flg. ændring vedtaget:
Tilføjelse: Revisoren vælges for 1 år ad gangen.

• § 13 blev vedtaget at slette, da den ikke længere er relevant.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor 3 uger.

5. Valg af 2 best.medlemmer
På valg: Jean-Paul de Cros Peronard (nr. 61) og John Andersen (nr. 27) – Begge blev genvalgt uden modkandidater.


6. Valg af bestyrelsessuppleant
På valg: Preben Hansen (nr. 50) – Genvalgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor og suppleant for denne
På valg: Henning Axelsen (nr. 71) og suppl. Gunnar Andersen (nr. 50) - Genvalgt

8. Eventuelt
• Rabatten ved ABC Lavpris har Torben (nr. 69) snakket med ABC om, da lastbilerne ødelægger den. Bestyreren fra ABC kunne fortælle, at han har købt fliser, men de må ikke lægge dem for kommunen.
Formanden tager kontakt til kommunen for at lægge lidt ekstra pres på dem.

.

• Det blev foreslået at søge sponsorater ved de lokale banker til beplantning. Det vil bestyrelsen tage op.

.

• Det blev foreslået at lave en opslagstavle, hvor man kan købe/sælge/bytte. Denne kunne laves på hjemmesiden, og dette tager bestyrelsen op til overvejelse.

.

• Græsslåning blev kort diskuteret, og der blev luftet at man kunne slå græsset selv. Dette var der flere der talte imod med begrundelse i, at hvis vi først begynder, så holder kommunen helt op.
Det blev at foreslået, at de hustande med græs ud til stamvejen selv skal slå det.
Det, der kunne nås til enighed om var, at grundejerforeningen ikke skal lave regler for det, men at beboerne ud til de områder skal være hjerteligt velkomne til at slå græsset ud mod stamvejen.

.

• Der blev opfordret til at der laves en arbejdsdag, og får renset kantstenene  for græs langs stamvejen.

.

• Det blev nævnt, at kommunen burde mindes om selv, at skulle beskære sine træer, ligesom de beder selv beder beboerne om.